خدمات جمع آوری زباله های تولیدی از شرکت های تولیدی

آیا شما یک تولید کننده هستید؟

آیا علاقه مند به ارزیابی مواد زائد خود که از چرخه تولید شما به دست می آید، هستید؟
Mercato Metalli شبکه ای از همکاران در سراسر کشور دارد که می توانند خدمات جمع آوری مواد شما را ارائه دهند.

قبل از سازماندهی هر مجموعه، Mercato Metalli ارزیابی مواد شما را انجام می دهد و هزینه های جمع آوری و حمل و نقل را تخفیف می دهد.

اگر ارزیابی برای شما رضایت بخش بود، یک کامیون با یک کارمند آماده برای انجام جمع آوری در تاریخ های توافق شده بفرستید.

آیا می خواهید یک ارزیابی رایگان داشته باشید و بدانید که آیا ما می توانیم خدمات را در محل شما انجام دهیم؟

فرم زیرراپرکنید

    "6886"]

    منوی اصلی

    بازار فلزات

    FREE
    چشم انداز