لوگوی مرکاتومتالی

از دکمه کناری استفاده کنید برای ما ارسال کنید
موادی که می خواهید از طریق آن بفروشید
واتساپ"

آنچه باید بفرستید:

  1. عکس ها و / یا فیلم های مواد (3/4 عکس کافی است)
  2. توصیف مختصر ماده (به عنوان مثال پروفیل آلومینیوم، خام، بدون آهن)
  3. مقدار موجود (تعداد تن)

"از شماره موبایلی که با آن ثبت نام کرده اید استفاده کنید، از این طریق می دانیم چه کسی عکس ها را برای ما ارسال می کند."

"اگر هنوز ثبت نام نکرده اید،
همین الان انجامش بده"

- باطله e نیمه تمام -
- فقط شرکت ها / غیر خصوصی -

 - ثبت نام رایگان - 

برای رهبران بازار

منوی اصلی

بازار فلزات

FREE
چشم انداز