اخبار:
قیمت عالی برای مس دسته سوم

فقط برای بارهای کامل برای حداقل یک موجودی.
احتمالاً با فلزات دیگر ترکیب شده است.

هم اکنون با + تماس بگیرید39 340 421 0867
برای ارتباط عمیق با مدیر ما

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدفقط شرکت های X - 08-12 | 14-18
بازار فلزات

FREE
چشم انداز