ضایعات آهنی و فلزی برای بازیافت و معرفی مجدد به چرخه تولید صنعت فولاد سنگین.

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز