کویل های آلومینیومی

در انبار

کویل های آلومینیومی
آلیاژ 8006 و 8011
حدود 80 تن موجود است

کویل های آلومینیومی
آلیاژ 8006 و 8011
حدود 80 تن موجود است

منوی اصلی

فقط برای شرکت ها 8-12 و 14-18
بازار فلزات

FREE
چشم انداز