پرس فشرده سازی Bonfiglioli

در انبار

پرس فشرده سازی Bonfiglioli.
استفاده شده کاملا تعمیرات اساسی
بدون جرثقیل، می توان با کنترل رادیویی کار کرد.

دسته بندی:

پرس فشرده سازی Bonfiglioli.
استفاده شده کاملا تعمیرات اساسی
بدون جرثقیل، می توان با کنترل رادیویی کار کرد.

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز