مس دانه بندی شده

در انبار

مس دانه بندی شده با پایانه های برنجی و سیم های قلع دار.

منطقه: مادرید - اسپانیا

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز